Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz pozostałych produktów farmaceutycznych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1
1.5.2.) Miejscowość: Raciążek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 10 00
1.5.8.) Numer faksu: 54 283 10 03
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz pozostałych produktów farmaceutycznych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3620b02-6967-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448130/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21 09:38
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083372/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz pozostałych produktów farmaceutycznych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448130/01 z dnia 2022-11-21
2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.spzlo-raciazek.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami – adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w Rozdz. 11 SWZ.
Informacje ogólne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
następujących narzędzi:
− miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
− ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ nazwa adresata: Samodzielny Publiczny Zakład LeczniczoOpiekuńczy
Identyfikator adresata: /SPZLO/SkrytkaESP
− adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Wymagania zostały opisane w Rozdz.
11 SWZ.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (
https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.4.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Leki
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448130/01 z dnia 2022-11-21
2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczepionki
4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 – Szczepionki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448130/01 z dnia 2022-11-21
2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Produkty lecznicze – stomatologiczne
4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 – Różne produkty lecznicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Materiały opatrunkowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 – Zestawy opatrunkowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448130/01 z dnia 2022-11-21
2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wyroby medyczne
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu została zawarta w Rozdz. 24 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Informacja na temat podmiotowych środków dowodowych została zawarta w Rozdz. 25 SWZ.

 1. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
  3.1. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE.
  3.1.1. oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki
  wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
  agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835) – którego wzór stanowi
  załącznik nr 3 do SWZ,
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  oraz na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  Informacja na temat podmiotowych środków dowodowych została zawarta w Rozdz. 25 SWZ1.
  Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
  5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
  1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
  zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448130/01 z dnia 2022-11-21
  2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
  2) w części I – leki – zezwolenie na obrót substancjami psychotropowymi grup III-P i IV-P oraz prekursorami grupy I – R ( dotyczy
  hurtowni farmaceutycznych)
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  a) Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SWZ „Formularz oferty” wraz z wypełnioną i podpisaną odpowiednią częścią
  załącznika nr 1 do SWZ „Formularz asortymentowo-cenowy”
  b) Zezwolenie na prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi (dotyczy części lekowych)
  SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  Wymagania zostały opisane w Rozdz. 15 SWZ.
  a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego
  wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi
  załącznik nr 7 do SWZ.
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
  sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
  SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 5 do SWZ „wzór umowy”, paragraf 9.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
  zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

ZAŁĄCZNIKI

SWZ I załączniki [ZIP]

Odpowiedź na pytania do treści SWZ nr 1 [PDF]

Odpowiedź na pytania do treści SWZ nr 2 [PDF]

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) [PDF]

Zmiana treści SWZ [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]

Odpowiedź na pytania do treści SWZ nr 3 [PDF]

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja o wyborze oferty – cz. I [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania – cz. II [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania – cz. III [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania – cz. IV [PDF]

Informacja o wyborze oferty – cz. VI [PDF]

Informacja o wyborze oferty oraz o odrzuceniu – cz. V [PDF]