Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz pozostałych produktów farmaceutycznych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1
1.5.2.) Miejscowość: Raciążek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 10 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.)
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.)
Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.)
Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz pozostałych produktów farmaceutycznych
2.4.)
Identyfikator postępowania: ocds-148610-188942c1-413a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00262389/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09 10:44
2.8.)
Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262389/01 z dnia 2021-11-09
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008886/02/P
2.10.)
Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz pozostałych produktów leczniczych
2.11.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.spzlo-raciazek.pl/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.spzlo-
raciazek.pl/zamowienia-publiczne/ (strona główna zakładka informacje)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP. 3.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępny są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10
do niniejszej SWZ. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w
załączniku nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do
oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262389/01 z dnia 2021-11-09
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I Leki
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.)
Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262389/01 z dnia 2021-11-09
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawylub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II Szczepionki
4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 – Szczepionki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 – Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.)
Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262389/01 z dnia 2021-11-09
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – DostawyKryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV Produkty lecznicze – stomatologiczne
4.2.6.) Główny kod CPV: 33690000-3 – Różne produkty lecznicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część V Materiały opatrunkowe
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 – Zestawy opatrunkowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262389/01 z dnia 2021-11-09
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.)
Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VI Wyroby medyczne
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262389/01 z dnia 2021-11-09
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia
zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunków:
• w części I – leki – zezwolenie na obrót substancjami psychotropowymi grup III-P i IV-P oraz
prekursorami grupy I – R ( dotyczy hurtowni farmaceutycznych)
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy]:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) w części I – leki – zezwolenie na obrót substancjami psychotropowymi grup III-P i IV-P oraz
prekursorami grupy I – R ( dotyczy hurtowni farmaceutycznych)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) w części I – leki – zezwolenie na obrót substancjami psychotropowymi grup III-P i IV-P oraz
prekursorami grupy I – R ( dotyczy hurtowni farmaceutycznych)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262389/01 z dnia 2021-11-09
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE.
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SWZ,
– w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 i art. 109
ust. 1 pkt 4 Ustawy – którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
– w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczenia składa każdy w wykonawców
2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SWZ „Formularz oferty” wraz z wypełnioną i
podpisaną odpowiednią częścią załącznika nr 1 do SWZ „Formularz asortymentowo-cenowy”
3. Zezwolenie na prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi (dotyczy części lekowych)
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia – patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 8 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument
(lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o
współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie
Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania
pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00262389/01 z dnia 2021-11-09
2021-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2021.112 t.j. z 18.01.2021 r.) albo zaświadczenie o
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia
6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296 t.j. z dnia 21.12.2021 r.)
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, takie jak np.: oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym
imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę
wspólną.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24
pkt. 3 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1.2 SWZ zawierające informacje dotyczące tych
podmiotów.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w
miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Został określony w załączniku nr 5 do SWZ „wzór umowy”, w par. 9.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-22 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-22 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

ZAŁĄCZNIKI:

SWZ I załączniki [ZIP]

Odpowiedź na pytania nr. 1 [PDF]

Odpowiedź na pytania nr. 2 [PDF]

Odpowiedź na pytania nr. 3 [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [pdf]

Informacja z otwarcia ofert [doc]

Informacja o unieważnieniu oferty – cz II [pdf]

Informacja o unieważnieniu oferty – cz II [doc]

Informacja o unieważnieniu oferty – cz IV [pdf]

Informacja o unieważnieniu oferty – cz IV [doc]

Informacja o wyborze oferty – cz I [pdf]

Informacja o wyborze oferty – cz III [pdf]

Informacja o wyborze oferty – cz V [pdf]

Informacja o wyborze oferty – cz VI [pdf]