Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego
Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1
1.5.2.) Miejscowość: Raciążek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 10 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego
Zakładu
Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b75cb30-51d0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292184/01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292184/01 z dnia 2021-11-30
2021-11-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30 13:23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008886/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa mięsa
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.spzlo-raciazek.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.spzloraciazek.pl/zamowienia-publiczne/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP. 3.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępny są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10
do niniejszej SWZ. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w
załączniku nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292184/01 z dnia 2021-11-30
2021-11-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz ich podrobów
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292184/01 z dnia 2021-11-30
2021-11-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II Dostawa przetworów z mięsa wieprzowego i podrobów mięsnych wieprzowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III Dostawa drobiu i podrobów drobiowych
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZ. 21 SWZ
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292184/01 z dnia 2021-11-30
2021-11-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
  1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
  zamówieniu i niniejszej SWZ.
 2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia
  zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
  2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
  Opis spełnienia warunków:
  Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
  zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu.
  2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika
  z odrębnych przepisów:
  Opis spełnienia warunków:
  Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
  zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu.
  2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
  Opis spełnienia warunków:
  Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
  zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu.
  2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy]:
  Opis spełnienia warunków:
  Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym
  zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunku w postępowaniu.
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292184/01 z dnia 2021-11-30
  2021-11-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
  2.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
  2.5.1. Szczególny sposób spełniania przez takich Wykonawców warunków udziału w
  postępowaniu: Zamawiający nie określa.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
  wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
  środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
  1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
  miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
  udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
  oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
  następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
  1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
  miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SWZ „Formularz oferty” wraz z wypełnioną i podpisaną
  odpowiednią częścią załącznika nr 1 do SWZ „Formularz asortymentowo-cenowy”
  Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę (kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Zamawiający wymaga, aby
  ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
  ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie
  pełnomocnictwa – patrz: pkt. 3.4 ppkt a) SWZ, to pełnomocnictwo to musi obejmować
  uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w
  oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
  Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
 4. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE.
  1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – którego wzór stanowi
  załącznik nr 3 do SWZ,
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
  1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 i art. 109
  ust. 1 pkt 4 Ustawy – którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
 • w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
  niepodleganiu wykluczenia składa każdy w wykonawców.
  SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
  udzielenie zamówienia:
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292184/01 z dnia 2021-11-30
  2021-11-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
  Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 1. Wymagane oświadczenia
  wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie
  ubiegającego się o zamówienie. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy,
  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
  dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
  wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 3.
  Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do
  reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w
  postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia – patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
  Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
  stanowi załącznik nr 8 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o
  zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
  zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument
  (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu
  wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby
  uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
  wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o
  współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
  Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie
  poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie
  Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
  pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania
  pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego
  Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru
  Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
  Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2021.112 t.j. z 18.01.2021 r.) albo zaświadczenie o
  wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia
  6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
  Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296 t.j. z dnia 21.12.2021 r.) Elektroniczna kopia
  pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego. 4. Oferta wspólna
  składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a)
  Dokumenty, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw
  wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. b)
  Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe
  składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę
  wspólną. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w
  Rozdziale 24 pkt. 3 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
  oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
  postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1.2 SWZ zawierające
  informacje dotyczące tych podmiotów. 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
  będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty,
  powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane
  dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie
  Pełnomocnika tych wykonawców.
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
  Nie
  SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292184/01 z dnia 2021-11-30
  2021-11-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Został określony w załączniku nr 5 do SWZ „wzór umowy”, w par. 3.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
  związane z realizacją zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 09:30
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 10:00
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

ZAŁĄCZNIKI

SWZ i załączniki [ZIP]

Zmiana treści SWZ [PDF]

Zmiana treści SWZ [DOC]

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [DOC]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZ I [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZ II [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – CZ III [PDF]