Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa mleka i produktów mleczarskich ”
dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.)
Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1
1.5.2.) Miejscowość: Raciążek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 10 00
1.5.8.) Numer faksu: 54 283 10 03
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa mleka i produktów mleczarskich ”
dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90442e00-6979-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448521/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21 11:06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083372/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa mleka
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448521/01 z dnia 2022-11-21
2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.spzlo-raciazek.pl/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały opisane w Rozdz. 11 SWZ

 1. Informacje ogólne
  3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
  następujących narzędzi:
  − miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  − ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ nazwa adresata: Samodzielny Publiczny Zakład LeczniczoOpiekuńczy
  Identyfikator adresata: /SPZLO/SkrytkaESP
  − adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Wymagania techniczne i organizacyjne
  zostały opisane zostały opisane w Rozdz. 11 SWZ.
  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
  oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (
  https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP.
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
  budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski
  3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
  3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.5.2022
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia oraz szacunkowe ilości zawiera Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 – Produkty mleczarskie
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448521/01 z dnia 2022-11-21
  2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
  budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został określony w Rozdz. 21 SWZ
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 100
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
  kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
  5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Art. 109 ust. 1 pkt 4
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu została zawarta w Rozdz. 24 SWZ.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych
  środków dowodowych został określony w Rozdz. 25 SWZ.
  Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
  5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
  zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
  wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
  podmiotowych środków dowodowych został określony w Rozdz. 24-25 SWZ.
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SWZ „Formularz oferty”
  Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
  3.1. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE.
  3.1.1. oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki
  wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
  wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835) – którego
  wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
  SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  Zostały określone w Rozdz. 15 SWZ.
  W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego
  wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448521/01 z dnia 2022-11-21
  2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
  załącznik nr 6 do SWZ.
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
  SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Rodzaj i zakres zmian umowy określa załącznik nr 4 do SWZ „wzór umowy”, paragraf 9.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:30
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

ZAŁĄCZNIKI

SWZ I ZAŁĄCZNIKI [ZIP]

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja o odrzuceniu i unieważnieniu postępowania [PDF]