Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Ogłoszenie o zamówieniu
„Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.)
Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1
1.5.2.) Miejscowość: Raciążek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 10 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa mleka i produktów mleczarskich ” dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d79394d0-886d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00503627
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041238/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa mleka
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00503627 z dnia 2023-11-22
2023-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d79394d0-886d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Informacje zostały zawarte w Rozdz. 11 SWZ
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Wymagania zostały opisane w Rozdz. 11 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została opisana w Rozdz. 41 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została opisana w Rozdz. 41 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.4.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa mleka i produktów mleczarskich
4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 – Produkty mleczarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Został opisany w Rozdz. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00503627 z dnia 2023-11-22
2023-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.)
Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Informacja na temat warunków udziału w postępowaniu została zawarta w Rozdz. 24 SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Informacja została zawarta w Rozdz. 25 SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Informacja została zawarta w Rozdz. 25 SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SWZ „Formularz oferty”
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania zostały opisane w Rozdz. 15 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy”, paragraf 9.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 09:30
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00503627 z dnia 2023-11-22
2023-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00503627 z dnia 2023-11-22
2023-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie [PDF]

SWZ i załączniki [ZIP]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert i treści SWZ [PDF]
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [PDF]
Informacja z otwarcia ofert [PDF]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]