Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO – OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU
PRZY UL. PRZEDMIEJSKIEJ 1 , 87-721 RACIĄŻEK

OGŁASZA KONKURS OFERT

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich realizowanych na rzecz pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.
  1. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie ……….” w terminie do dnia 21.03.2023 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.
  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:  sala narad  –   21.03.2023 r. godz. 11.00 w sali narad Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku.
  2. Okres udzielania świadczeń zdrowotnych: od 01.04.2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
  3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu: konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie związania ofertą, a pisemna informacja o wynikach postępowania zostanie przesłana wszystkim Oferentom, zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.
  4. Miejsce udzielania informacji:  w dziale kadr,  w dni robocze  w godzinach 7.25 – 15.00, pod numerem  54/283 10 05; e- mail: spzlo@spzlo-raciazek.pl, e-mail:  kadry@spzlo-raciazek.pl. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Pani Agnieszka Góralska, nr tel. 54/283 10 05.
  5. Dokumenty do pobrania dostępne są w dziale kadr i na stronie internetowej Zakładu  www.spzlo-raciazek.pl
  6. Termin związania  ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  8. Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzania postępowania  w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na podstawie przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2022.633 tj. z dnia 18.03.2022 r. ze zm.) przysługują odpowiednio środki odwoławcze określone w art. 152 ust. 1, 153 ust.1 i 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

Raciążek, dnia  13.03.2023 r.

ZAŁĄCZNIKI:
Treść ogłoszenia [PDF]

Treść ogłoszenia [DOC]

Szczegółowe warunki konkursu [DOC]

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy [DOC]

Załącznik nr 2 – Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych [DOC]

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia [DOC]

Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia [DOC]

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [DOC]

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert [PDF]