Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont balkonów budynku C Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.)
Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1
1.5.2.) Miejscowość: Raciążek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 54 283 10 00
1.5.8.) Numer faksu: 54 283 10 03
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont balkonów budynku C Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8298fadb-670e-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445477/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18 08:57
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083372/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Remont balkonów oddział II
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00445477/01 z dnia 2022-11-18
2022-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.spzlo-raciazek.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami – adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały opisane w Rozdz. 11 SWZ
Informacje ogólne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
następujących narzędzi:
− miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
− ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ nazwa adresata: Samodzielny Publiczny Zakład LeczniczoOpiekuńczy
Identyfikator adresata: /SPZLO/SkrytkaESP
− adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
https://www.spzlo-raciazek.pl/zamowienia-publiczne/ (strona główna zakładka informacje)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Wymagania techniczne i organizacyjne
zostały opisane w Rozdz. 11 SWZ
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów budynku C Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo –
Opiekuńczego w Raciążku.
Budynek zlokalizowany jest na działkach nr ew. 694/3, 695/2, 696/4, 693/3, 697/8 położonych w miejscowości Raciążek przy
ul. Przedmiejskiej 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

 • demontaż balustrad balkonowych oraz zadaszeń,
 • rozbiórka wykładziny z płytek,
 • skucie podkładu betonowego,
 • rozbiórka obróbek blacharskich,
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00445477/01 z dnia 2022-11-18
  2022-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
 • wykonanie nowych obróbek, wykonanie izolacji, posadzki z betonu,
 • wykonanie nowych balustrad oraz zadaszeń.
  Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do Specyfikacji
  Warunków Zamówienia (SWZ).
  4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
  budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium:
  inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
  4.3.6.) Waga: 40
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
  kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
  5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Art. 109 ust. 1 pkt 4
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu została zawarta w Rozdz. 24 SWZ
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacja została zawarta
  w Rozdz. 25 SWZ
 1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
  najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
  środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
  2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
  krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
  dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
  zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
  odpowiednie dokumenty.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
  2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
  świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00445477/01 z dnia 2022-11-18
  2022-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
  zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
  wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Informacja została zawarta w Rozdz. 25 SWZ
  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
  5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. :
  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie
  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
  wpisu do rejestru lub ewidencji .
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
  SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
  6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
  Informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdz. 29 SWZ
  Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (pięć
  tysięcy złotych 00/100).
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  Wymagania zostały określone w Rozdz. 15 SWZ.
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
  sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
  SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy”, paragraf 13.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
  zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:00
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

ZAŁĄCZNIKI

SWZ i Załączniki [ZIP]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]

Zawiadomienie o zmianie terminu i treści SWZ [PDF]

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ [PDF]

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja o wyborze oferty [PDF]

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]