Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont balkonów budynku D Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku z rozbiórką zadaszenia nieczynnego składu opału
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1
1.5.2.) Miejscowość: Raciążek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 542831000
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont balkonów budynku D Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku z rozbiórką zadaszenia nieczynnego składu opału
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c06bbfe5-ddd6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00181345
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041238/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Remont balkonów budynku D
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181345/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c06bbfe5-ddd6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami – adres strony internetowej: Informacje o środkach komunkacji elektronicznej, zostały opisane w rozdziale 11 SWZ.
Informacje ogólne :
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa za pośrednictwem Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: spzlo@spzlo-raciazek.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej, zostały opisane w rozdziale 11 SWZ.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
– w zakresie rozbiórki zadaszenia nad nieczynnym składem opału:
– wykonanie odpływu, ustawienie ściany oporowej, zasypanie składu, wykonanie podbudowy
z kamienia ułożenie kostki betonowej,
– w zakresie remontu balkonów:
– demontaż balustrad balkonowych oraz zadaszeń,
– rozbiórka wykładziny z płytek,
– skucie podkładu betonowego,
– rozbiórka obróbek blacharskich,
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181345/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane- wykonanie nowych obróbek, wykonanie izolacji, posadzki z betonu,
– wykonanie nowych balustrad oraz zadaszeń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Został zawarty w rozdziale 21 SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Informacja została zawarta w rozdziale 24 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. :
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z
wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00181345/01 z dnia 2023-04-18
2023-04-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlanezostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt
2.4.1 SWZ.
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 24 pkt
2.4.2 SWZ.
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu wymaganych
uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (pięć
tysięcy złotych 00/100).
Informacje dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale 29 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania zostały określone w rozdziale 15 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Został określony w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy”, paragraf 13.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-04 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-04 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Załączniki:

SWZ i Załączniki [ZIP]

Dokumentacja techniczna [ZIP]

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ [PDF]

Informacja o kwocie, jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [PDF]

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [PDF]