Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Dane kontaktowe inspektora

Dariusz Podsiedlak
iod@spzlo-raciazek.pl
tel. 54-283-10-08

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy
ul. Przedmiejska 1
87-721 Raciążek
tel. 54-283-10-00

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych  zwane  dalej  RODO) Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że, niektóre prawa podlegają ograniczeniu ze względu na przepisy prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w innym przypadku poprosimy Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. h), i) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).;
 • dane mogą być udostępniane podmiotom:
  1. w celu realizacji Praw Pacjenta
  2. w celu realizacji obowiązku zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  3. firmą świadczącym usługi IT w zakresie usuwania awarii i usług serwisowych,
  4. upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,
 • Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Dariusz Podsiedlak;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres e-mail:  iod@spzlo-raciazek.pl lub pisemnie na adres Zakładu;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych;
 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku jest Pan Dariusz Podsiedlak, adres e-mail: iod@spzlo-raciazek.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku jako jednostce sektora finansów publicznych;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inna korespondencję wpływającą do Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienie sprzeciwu.

Niektóre żądania mogą być ograniczone ze względu na przepisy prawa.

 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą naruszenia przepisów RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska  od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.