Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy

Szanowni Państwo, osoby zainteresowane odwiedzinami Pacjentów prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telelefonu 54 283 10 00 w celu umówienia terminu odwiedzin.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Instalacja gazowa wraz z odcinkiem po drodze i instalacje technologiczne kotłowni gazowej Q=622kW, w przyziemiu budynku przy ul.
Przedmiejskiej w msc. Raciążek

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1

1.5.2.) Miejscowość: Raciążek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542831000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Instalacja gazowa wraz z odcinkiem po drodze i
instalacje technologiczne kotłowni gazowej Q=622kW, w przyziemiu budynku przy ul.
Przedmiejskiej w msc. Raciążek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6e28ebc-e486-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114035/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 12:32

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008886/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.spzlo-raciazek.pl/zamowienia-publiczne/ (strona główna zakładka informacje)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP. 3.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępny są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10
do niniejszej SWZ. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w
załączniku nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Instalacja gazowa i
instalacje technologiczne kotłowni gazowej Q=622kW, w przyziemiu budynku. Zakresem
zamówienia obejmuje przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Wykonanie instalacji
elektrycznych oraz sanitarnych w pomieszczeniach kotłowni gazowej w budynku SPZL-O w
Raciążku. Wykonanie robót pomocniczych ogólnobudowlanych kotłowni. Stosować się do
zaleceń i kolejności czynności zawartych w projekcie budowlanym oraz zgodnie z zaleceniami w
Polskich oraz Branżowych Normach dotyczących ciepłownictwa, ogrzewnictwa, instalacji
gazowych. Kotłownia znajduje się w części parterowej budynku przeznaczonego wyłącznie na
kotłownię, obiekt parterowy bez podpiwniczenia , przylegający do istniejącego obiektu
posiadającego 3 kondygnacje naziemne. Pomieszczenie kotłowni posiada wejście z zewnątrz
budynku. Wysokość pomieszczenia kotłowni wynosi ca 4,90m , kubatura V=41,02 x 4,90 =
~200,00m3. Przeznaczeniem kotłowni jest dostawa ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i
dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Urządzenia kotłowni ustawić zgodnie z rzutem
pomieszczenia, tak aby uzyskać normatywne odległości od przegród konstrukcyjnych i
możliwość prawidłowej eksploatacji. Obecne urządzenia kotłowni opalanej paliwem-olejem
opałowym, należy zdemontować wraz z instalacjami technologicznymi w pomieszczeniu kotłowni
oraz w magazynie oleju opałowego. / tj. 2 kotły wodne Q=300kW każdy, podgrzewacz
pojemnościowy ciepłej wody pionowy V=~1500 litrów , 1 kocioł parowy Q=80kW wraz ze
zbiornikiem kondensatu, zbiorniki oleju opałowego z instalacjami paliwowymi w całości /. Zakres
robót określa projekt budowlany oraz przedmiary robót . Zaleca się by Wykonawca przewidział
rozwiązania tymczasowe dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Maksymalny jednokrotny czas
braku wody użytkowej ciepłej to 48h. Zamawiający dopuszcza możliwość braku wody ciepłej w
godzinach wieczornych i nocnych od 20:00 do 5:00. Szczegółowy zakres robót został
wyszczególniony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ oraz
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 – Instalowanie kotłów

45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i
sposobu oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]: Opis spełnienia warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091306/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlanenajmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub adaptacją
budynków o wartości co najmniej 300.000,00 zł. brutto. Jedna robota budowlana oznacza robotę
budowlaną na podstawie jednej umowy.
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności:

dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia konstrukcyjno – budowlane
bez ograniczeń oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe – jako kierownik
budowy i będzie pełnił funkcję kierownika budowy;
dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjne bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada minimum 5-letnie
doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych i będzie pełnił funkcję kierownika robót
sanitarnych;
dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjne bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie jako
kierownik robót elektrycznych i będzie pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych;5.5.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).
1. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust.
2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9
do SWZ.b) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, jest spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091306/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlaneuprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. [art.
117 ust. 2 ustawy pzp]c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. [art. 117 ust. 3 ustawy pzp]Uwaga:
Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane
przez każdego w wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Został określony załączniku nr 4 do SWZ “wzór umowy”, w par. 13.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Instalacja gazowa wraz z odcinkiem po drodze i
instalacje technologiczne kotłowni gazowej Q=622kW, w przyziemiu budynku przy ul.
Przedmiejskiej w msc. Raciążek
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910861864
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Przedmiejska 1
1.5.2.) Miejscowość: Raciążek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-721
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 – Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 542831000
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzlo@spzlo-raciazek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Instalacja gazowa wraz z odcinkiem po drodze i
instalacje technologiczne kotłowni gazowej Q=622kW, w przyziemiu budynku przy ul.
Przedmiejskiej w msc. Raciążek
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4f89817-d32a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00091306/01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091306/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-23 10:17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008886/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.spzlo-raciazek.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.spzloraciazek.pl/zamowienia-publiczne/ (strona główna zakładka informacje)
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl ) oraz w Regulaminie ePUAP. 3.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.5. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępny są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 10
do niniejszej SWZ. 6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w
załączniku nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091306/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdz. 41 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.3426.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Instalacja gazowa i
instalacje technologiczne kotłowni gazowej Q=622kW, w przyziemiu budynku. Zakresem
zamówienia obejmuje przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Wykonanie instalacji
elektrycznych oraz sanitarnych w pomieszczeniach kotłowni gazowej w budynku SPZL-O w
Raciążku. Wykonanie robót pomocniczych ogólnobudowlanych kotłowni. Stosować się do
zaleceń i kolejności czynności zawartych w projekcie budowlanym oraz zgodnie z zaleceniami w
Polskich oraz Branżowych Normach dotyczących ciepłownictwa, ogrzewnictwa, instalacji
gazowych. Kotłownia znajduje się w części parterowej budynku przeznaczonego wyłącznie na
kotłownię, obiekt parterowy bez podpiwniczenia , przylegający do istniejącego obiektu
posiadającego 3 kondygnacje naziemne. Pomieszczenie kotłowni posiada wejście z zewnątrz
budynku. Wysokość pomieszczenia kotłowni wynosi ca 4,90m , kubatura V=41,02 x 4,90 =
~200,00m3. Przeznaczeniem kotłowni jest dostawa ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i
dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Urządzenia kotłowni ustawić zgodnie z rzutem
pomieszczenia, tak aby uzyskać normatywne odległości od przegród konstrukcyjnych i
możliwość prawidłowej eksploatacji. Obecne urządzenia kotłowni opalanej paliwem-olejem
opałowym, należy zdemontować wraz z instalacjami technologicznymi w pomieszczeniu kotłowni
oraz w magazynie oleju opałowego. / tj. 2 kotły wodne Q=300kW każdy, podgrzewacz
pojemnościowy ciepłej wody pionowy V=~1500 litrów , 1 kocioł parowy Q=80kW wraz ze
zbiornikiem kondensatu, zbiorniki oleju opałowego z instalacjami paliwowymi w całości /. Zakres
robót określa projekt budowlany oraz przedmiary robót . Zaleca się by Wykonawca przewidział
rozwiązania tymczasowe dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Maksymalny jednokrotny czas
braku wody użytkowej ciepłej to 48h. Zamawiający dopuszcza możliwość braku wody ciepłej w
godzinach wieczornych i nocnych od 20:00 do 5:00. Szczegółowy zakres robót został
wyszczególniony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ oraz
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091306/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 – Instalowanie kotłów
45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i
sposobu oceny ofert został zawarty w Rozdz. 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]: Opis spełnienia warunków:

 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5
  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091306/01 z dnia 2021-06-23
  2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlanenajmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub adaptacją
  budynków o wartości co najmniej 300.000,00 zł. brutto. Jedna robota budowlana oznacza robotę
  budowlaną na podstawie jednej umowy.
 2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi przez
  Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności:
 • dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia konstrukcyjno – budowlane
  bez ograniczeń oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe – jako kierownik
  budowy i będzie pełnił funkcję kierownika budowy;
 • dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjne bez
  ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada minimum 5-letnie
  doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych i będzie pełnił funkcję kierownika robót
  sanitarnych;
 • dysponowanie co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia instalacyjne bez
  ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń
  elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie jako
  kierownik robót elektrycznych i będzie pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych;5.5.)
  Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
 1. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
  finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w
  art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych
  podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie
  zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.2. Jeżeli wykonawca
  zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem
  udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od
  wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych
  dotyczących tych podwykonawców, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych
  podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
 2. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
  ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp,
  zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków
  dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podmiotów
  podstawy wykluczenia z postępowania.2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
  zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach
  określonych w art. 118 ustawy pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wyżej
  wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podwykonawców,
  potwierdzających że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z
  postępowania.
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
  udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
  postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
  wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
  środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:1.1. wykazu robót
  budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
  wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
  określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
  mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
  budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
  uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091306/01 z dnia 2021-06-23
  2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlaneudzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.Wykaz należy przygotować
  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien
  wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ. W przypadku
  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/ dokumenty te składa
  przynajmniej jeden z wykonawców.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
  zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
  kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
  uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
  także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
  osobami; Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru
  stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać
  informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 SWZ. Do wykazu można
  dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu
  wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten
  warunek. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument
  ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw
  wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na
  podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
  najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
  następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1
  ustawy pzp]:odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie
  wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
  ewidencji. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
  zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy).
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  Wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
  SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
  6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych
  00/100)
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
  udzielenie zamówienia:
  OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
  ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust.
  2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
  odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty
  oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
  poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9
  do SWZ.b) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
  lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, jest spełniony, jeżeli co
  najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091306/01 z dnia 2021-06-23
  2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlaneuprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
  roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. [art.
  117 ust. 2 ustawy pzp]c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
  zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. [art. 117 ust. 3 ustawy pzp]Uwaga:
  Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane
  przez każdego w wykonawców występujących wspólnie.
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
  Nie
  SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Został określony załączniku nr 4 do SWZ “wzór umowy”, w par. 13.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
  związane z realizacją zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-08 09:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 10:00
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

ZAŁĄCZNIKI: